تبیین فلسفه شهید مطهری
48 بازدید
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شهید مطهری ره ابتدا فلسفه را در لغت و اصطلاح توضیح میدهد و سپس 6 مسئله فلسفی را مورد بررسی قرار میدهد.
دانلود